Chất độn chuồng thú nuôi (Hữu cơ)

Bỏ Vào Đống Rác Cắt Tỉa Sân Vườn

Các loại chất độn chuồng được tiếp nhận 

Bao gồm: 

  • Mùn cưa, giấy vụn, rơm hoặc cỏ khô 
  • Chất độn chuồng động vật ăn chay, ăn thực vật (như thỏ, chuột lang, chuột đồng, chuột nhắt và chuột cống) 
  • Chất độn chuồng bò sát và chim (bao gồm cả vật liệu làm tổ cho gà làm từ chất hữu cơ) 

Chất độn chuồng động vật ăn thịt? Không dùng để ủ phân 

Chất độn chuồng và chất thải của động vật ăn thịt có khả năng chứa các sinh vật nguy hiểm không bị phân hủy trong quá trìnhphân. Thay vào đó, hãy bỏ vào thùng rác. 

Chất thải vật nuôi không phải là phân ủ/chất thải xanh 

Các sản phẩm phụ này của động vật cần được bỏ vào thùng rác: 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng làm lớp phủ cảnh quan 

Chất độn chuồng tự nhiên không sử dụng tới có thể được sử dụng làm lớp phủ cảnh quan hoặc phân bón vườn.

Acceptable Bedding Types

These include:

  • Sawdust shavings, shredded paper, straw or hay
  • Soiled bedding from vegetarian, plant-eating animals (such as rabbits, guinea pigs, hamsters, mice and rats)
  • Reptile and bird bedding (including chicken nesting material made from organics)

Bedding From a Meat-Eating Animal? Do Not Compost

Bedding and waste from a meat-eating animal potentially contains dangerous organisms that do not break down during the composting process. Place in garbage instead.

Pet Waste Is Not Compost / Green Waste

These animal by-products should go in your garbage:

Ways to Reuse

Use as Landscape Mulch

Unused natural animal bedding can be used as landscape mulch or garden fertilizer.