DẦU DÙNG CHO Ô TÔ

Chất Thải Nguy Hại

Sử dụng Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại Hạt Santa Clara để thải bỏ dầu dùng cho ô tô. Các loại dầu dùng cho ô tô không được thu gom tái chế tại lề đường, không được bỏ vào thùng rác hoặc xuống cống dưới bất kỳ hình thức nào. 

Dịch vụ thu gom dầu động cơ đã qua sử dụng tại lề đường được cung cấp cho nhà dân cư, nhà phố và các khu nhà di động. Tìm hiểu cách thu xếp một xe bán tải thu rác thu gom dầu động cơ đã qua sử dụng. 


Không thải xuống cống 

Các loại dầu dùng cho ô tô, như dầu phanh và dầu động cơ, có thể làm ô nhiễm sông hồ, vì vậy đừng bao giờ đổ chúng vào thùng rác hoặc đổ xuống cống. Thay vào đó, hãy xử lý chúng như xử lý chất thải nguy hại.