BÓNG ĐÈN HỎNG

Bỏ Vào Thùng Rác Chất Thải Nguy Hại

Bóng đèn sợi đốt và bóng đèn Halogen – bị hỏng hoặc còn nguyên vẹn – được bỏ vào thùng rác. 

Các bóng tuýp huỳnh quang, bóng đèn, Bóng đèn huỳnh quang compact và đèn LED – còn bị hỏng hoặc còn nguyên vẹn – cần được thải bỏ thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt. 

Bóng đèn huỳnh quang là chất thải nguy hại 

Không được vứt bóng đèn huỳnh quangvào thùng rác vì chúng có chứa thủy ngân.Trước khi làm sạch loại bóng đèn bị vỡ này, hãy cho làm thông thoáng khí cho phòng trong vòng 15 phút. Tiếp theo, xúc từng miếng vào hộp đựng và cất bên ngoài cho đến khi bạn có thể xử lý nó như xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại.