RƠ LE & CÔNG TẮC ĐIỆN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không vứt bỏ vào thùng rác hoặc thùng tái chế 

Đừng vứt bỏ công tắc điện và rơ le vì chúng có thể chứa thủy ngân. Vứt những thiết bị này vào thùng rác hoặc thùng tái chế có thể đặc biệt gây hại cho môi trường.