CHẤT NỔ

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Hướng Dẫn Đặc Biệt

KHÔNG được để các vật dễ cháy nổ vào bất kỳ thùng rác hoặc xe đẩy rác nào. Cũng không thể xử lý các vật này theo Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt. 

Bất kỳ loại đạn dược hoặc pháo hoa nào không sử dụng nữa đều có thể được giao nộp cho Sở cảnh sát San Jose để được xử lý đúng cách. 

Pháo sáng trên đường có thể được xử lý như chất thải nguy hại. 


Liên hệ với Cơ quan thực thi pháp luật 

Không thể xử lý chất nổ cùng với chất thải nguy hại vì chúng có các quy định xử lý riêng. Ngoại trừ pháo hoa, hãy liên hệ với cảnh sát hoặc sở cứu hỏa để được hướng dẫn thêm.