HỘP DẦU ĐỘNG CƠ (RỖNG)

Chất Thải Nguy Hại

Giẻ lau dính dầu cũng có thể được xử lý như chất thải nguy hại.  

Ngoài chương trình Chất thải sinh hoạt nguy hại, dịch vụ thu gom dầu độngđã qua sử dụng tại lề đường được cung cấp cho nhà dân cư, nhà phố và các khu nhà di động. Tìm hiểu cách thu xếp một xe bán tải thu rác thu gom dầu độngđã qua sử dụng. 


Thùng chứa rỗng nhưng vẫn nguy hiểm 

Bất kỳ chất cặn hoặc dầu động cơ nào còn sót lại đều nguy hiểm. Các thùng chứa dầu động cơ rỗng phải được xử lý như chất thải nguy hại.  

Không tái sử dụng các thùng chứa trống 

Việc bỏ các hóa chất hoặc sản phẩm khác vào chai dầu động cơ rỗng rất nguy hiểm. Bạn có thể vô tình tạo ra các sản phẩm phụ độc hại khi hóa chất trộn lẫn với cặn dầu động cơ. 


Did You Know?

What Happens to Recycled Motor Oil

Used motor oil can be cleaned and recycled, which helps keep it out of waterways. Recycled oil is then used to make heating oil, asphalt and other petroleum-based products. It is usually not recycled and resold as motor oil.