SƠN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Sơn mủ khô được phép bỏ vào thùng rác. Tất cả sơn khác, bao gồm cả sơn phun, là chất thải nguy hại và có thể được xử lý miễn phí thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt. 

Tái chế thùng sơn rỗng. Sơn thừa phải khô và phải tháo nắp. 

Chổi sơn và con lăn ướtchất thải nguy hại . Chổi sơn và con lăn khô được phép bỏ vào thùng rác. 


Không thải xuống cống 

Vứt bỏ sơn gốc dầu hoặc sơn nước như vứt bỏ rác thải sinh hoạt nguy hại. Không được đổ sơn xuống cống vì có thể làm ô nhiễm sông hồ. 

Tái chế miễn phí với chương trình PaintCare 

Tái chế miễn phí sơn nhà, sơn lót, phẩm màu hoặc vecni không sử dụng nữa của bạn tại địa điểm thu gom của PaintCare. Cả hai sản phẩm làm từ mủ và dầu đều được tiếp nhận. Tất cả các địa điểm tiếp nhận tối đa năm gallon cho mỗi lượt thu gom (một số địa điểm có thể thu gom lượng nhiều hơn). Thùng sơn phải có kích thước từ năm gallon trở xuống và có nhãn gốc. Không bị rò rỉ, không có nhãn hoặc thùng rỗng. Sơn phun không được tiếp nhận. Để biết danh sách các sản phẩm được tiếp nhận tái chế hoặc tìm địa điểm thu gom, hãy truy cập trang web của PaintCare. 


Bạn biết không? 

Tất cả chúng ta đều mua quá nhiều sơn 

Sơn thừa là dòng chất thải lớn nhất mà các chương trình CTNH địa phương tự quản lý. Theo EPA, khoảng 10% tổng số sơn bán ra mỗi năm sẽ không được sử dụng.