PIN SẠC NHIỀU LẦN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không được vứt bỏ vào thùng rác 

Pin bị cấm bỏ vào thùng rác thải vì chúng chứa kim loại và các hóa chất độc hại và chất ăn mòn khác có thể rò rỉ ra môi trường. Tất cả các loại pin, bao gồm cả các kích cỡ AAA, AA, C và D, cần được thải bỏ như Chất thải nguy hại.