THIẾT BỊ ÂM THANH NỔI

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại Rác thải điện tử Thu Gom Rác Thải

rác thải điện tử, thiết bị âm thanh nổi có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Hạt. Chương trình Thu Gom Rác Thải của Thành phố có thu gom các linh kiện thiết bị âm thanh nổi.hChọn “Khác” đối với các mục không có trong danh sách. 

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Không được vứt bỏ vào thùng rác 

Thiết bị âm thanh nổi có chứa các hóa chất độc hại có thể rò rỉ ra môi trường, vì vậy đừng bao giờ vứt vào thùng rác. Các thiết bị điện tử nhỏ chứa các hóa chất như chất chống cháy brom hóa, thủy ngân, cadimi và chì, có thể gây ô nhiễm đường nước.