ĐIỆN THOẠI (CỐ ĐỊNH)

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Điện thoại là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận. 

Nếu điện thoại của bạn còn tốt, hãy xem xét tặng nó đi. 


Không được bỏ vào thùng rác 

Điện thoại cố định chứa các hóa chất và vật liệu nguy hiểm có trong bảng mạch và pin. Những vật liệu này rất nguy hiểm khi bị vứt ra bãi rác vì chúng có thể ngấm vào nguồn cung cấp nước.


WAYS TO REUSE

Sell or Donate

If your old landline is still in good condition, consider donating it or selling it. You can try selling it locally or on eBay, since discontinued phones can be valuable.