BỘ ĐIỀU NHIỆT

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Contains Mercury
Chất Thải Nguy Hại

Cách kiểm tra thủy ngân 

Tháo nắp bộ điều nhiệt và kiểm tra xem có thấy bóng đèn hoặc lọ chứa chất lỏng kim loại màu bạc hay không. Chất lỏng kim loại màu bạc này là thủy ngân. 

Đừng vứt vào thùng rác 

Bộ điều nhiệt có chứa thủy ngân cần được thải bỏ dưới dạng Chất thải sinh hoạt nguy hại (CTSHNH), vì vậy đừng bao giờ vứt vào thùng rác. 

 

Bộ điều nhiệt kỹ thuật số là rác thải điện tử 

Bộ điều nhiệt kỹ thuật số cần được xử lý dưới dạng rác thải điện tử.

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Thay thế bộ điều nhiệt bằng thủy ngân 

Hầu hết các bộ điều nhiệt loại mới không chứa thủy ngân, vì vậy chúng ít gây hại cho môi trường và tiết kiệm năng lượng hơn. Cân nhắc cập nhật bộ điều nhiệt của bạn để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

mercury-thermo

How to Check for Mercury

Remove the thermostat’s cover and check if you see a bulb or vial that contains a silver, metallic liquid. This silver, metallic liquid is mercury.

Do Not Throw in the Trash

A thermostat that contains mercury should be disposed of as Household Hazardous Waste (HHW), so never throw them in the trash.

digital-thermostat

Digital Thermostats Are E-Waste

Digital thermostats should be disposed of as e-waste.

Ways to Reduce

Replace Mercury Thermostats

Most thermostats nowadays are made without mercury, so they are less damaging to the environment and more energy efficient. Consider updating your thermostat to save energy and money.