TV (MÀN HÌNH LỒI)

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

TV (màn hình lồi) là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt. 

Cân nhắc tặng TV còn có thể sử dụng được. 


Không được vứt bỏ vào thùng rác.

Nhiều TV cũ có chứa chất thải nguy hại như chì và cadmium, có thể rò rỉ ra môi trường. Những hóa chất này rất nguy hiểm, vì vậy đừng vứt bỏ TV vào thùng rác.