ĐẦU MÁY VC

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử Thu Gom Rác Thải

VCR là chất thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Quận.

Nếu VCR của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 

Không được ném vào thùng rác 

Nhiều đầu máy VCR kiểu cũ chứa các vật liệu nguy hiểm, ví dụ như chất chống cháy halogen, có thể rò rỉ ra môi trường. Những hóa chất này đặc biệt độc hại đối với phụ nữ có thai và thai nhi, vì vậy đừng vứt đầu máy VCR vào thùng rác. 

Chương trình thu gom và tái chế đồ điện tử 

California đã thành lập Đạo luật Tái chế Đồ điện tử năm 2003 để điều chỉnh cách xử lý các thiết bị điện tử khi hết thời hạn sử dụng.Tìm hiểu tổ chức nào sẽ nhận lại các thiết bị điện tử bị hỏng hoặc không sử dụng nữa. 

 

Trash Bin

Never Throw in the Trash

Many older VCRs contain hazard materials, such as halogenated flame retardants, that could leach into the environment. These chemicals are particularly toxic to expectant mothers and their fetuses, so don’t throw VCRs into the trash.

Electronics Recovery and Recycling Program

California established the Electronics Recycling Act of 2003 to regulate how electronics are handled at the end of their life. Find out which organizations will take back unwanted or damaged electronics.