ĐỒNG HỒ ĐEO TAY

Chất Thải Nguy Hại

Tháo bỏ pin 

Cần tháo pin trước khi vứt bỏ đồng hồ đeo tay. Việc vứt bỏ pin không đúng cách có thể làm rò rỉ chì và axit ra môi trường. Nếu không thể tháo pin, bạn không thể vứt đồng hồ vào thùng rác.Tìm hiểu cách thải bỏ pin. 

 

Đồng hồ thông minh là rác thải điện tử 

Đồng hồ thông minh, ví dụ như Apple Watch, cần được tái chế dưới dạng rác thải điện tử do có chứa các linh kiện điện tử.Tìm hiểu cách tái chế rác thải điện tử. 

NO-lithium-batteries

Remove Batteries

Batteries need to be removed before the watch is discarded. Improperly disposing of batteries can leach lead and acid into the environment. If you can’t remove the batteries, the watch cannot be put in the garbage. Find out how to dispose of batteries.

smartwatch

Smartwatches Are E-Waste

Smartwatches, such as the Apple Watch, should be recycled as e-waste because they contain electronic parts. Find out how to recycle e-waste.