TIA X

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Phim X-quang không được tiếp nhận trong Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt và không được phép bỏ vào thùng rác hoặc xe tái chế.Để tìm nơi xử lý, hãy truy cập trang web “Nơi Tái chế” của Tiểu bang.


Không được vứt bỏ vào thùng rác 

Phim X-quang được tráng bạc và nhựa PET, có thể rò rỉ ra đường nước nếu vứt ra bãi rác. Bạc được phát hiện là gây hại cho da, phổi và mắt. Phim X-quang cũng chứa thông tin cá nhân mà bạn muốn giữ riêng tư, vì vậy đừng bỏ phim X-quang vào thùng rác.